دوره آموزشی آزمون های غربالگری و تشخیص اختلالات یادگیری

دوره آموزشی آزمون های غربالگری و تشخیص اختلالات یادگیری

مدرس : دکتر ناصر صبحی، زمان :2 آبان ماه 1393

دوره آموزشی مشکلات ویژه یادگیری (اختلال در خواندن)

دوره آموزشی مشکلات ویژه یادگیری (اختلال در خواندن)

مدرس : سرکار خانم مژگان رمضانی، زمان : نیمه دوم مهرماه 1393

دوره آموزشی مشکلات ویژه یادگیری (مشکلات حساب نارسایی)

دوره آموزشی مشکلات ویژه یادگیری (مشکلات حساب نارسایی)

مدرس : سرکار خانم مژگان رمضانی، زمان : نیمه دوم مهرماه 1393.

دوره آموزشی مشکلات ویژه یادگیری (مشکل بیان نوشتاری)

دوره آموزشی مشکلات ویژه یادگیری (مشکل بیان نوشتاری)

مدرس : سرکار خانم مژگان رمضانی، زمان : نیمه دوم مهرماه 1393.

دوره جامع تربیت روان درمانگر با رویکرد طرحواره درمانی

دوره جامع تربیت روان درمانگر با رویکرد طرحواره درمانی

مدرس : مژگان صلواتی، زمان : 21 آبان ماه 1393.

دوره آموزشی قاطعیت

دوره آموزشی قاطعیت

مدرس : سرکارخانم امامی ، زمان : 30 مهرماه 1393

دوره آموزشی نوروفیدبک

دوره آموزشی نوروفیدبک

زمان : 30 مهرماه، 1 و 2 آبان ماه 1393

دوره آموزشی درمان اختلالات جنسی (اصفهان)

دوره آموزشی درمان اختلالات جنسی (اصفهان)

مدرس : دکتر آرش رمضانی، زمان : 22 الی 23 آبان ماه 1393.

دوره تخصصی اجرا و تفسیر آزمون های روانی شخصیت ( TATو NEO)

دوره تخصصی اجرا و تفسیر آزمون های روانی شخصیت ( TATو NEO)

مدرس : دکتر جعفر حسنی، زمان : 29 و 30 آبان ماه 1393

نتایج 31 تا 40 از 171 مورد