دوره آموزشی مشاوره قبل از ازدواج

دوره آموزشی مشاوره قبل از ازدواج

مدرس : دکتر علی بیگی، زمان : خردادماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی - درمانی 1

دوره آموزشی درمان شناختی - درمانی 1

مدرس : دکتر علی بیگی، زمان : اردیبهشت ماه 1393

دوره آموزش پیش از ازدواج

دوره آموزش پیش از ازدواج

مدرس : دکتر ناصر صبحی قراملکی، زمان : 20 خردادماه 1393

دوره آموزشی نرم افزار لیزرل

دوره آموزشی نرم افزار لیزرل

زمان : 19 خردادماه 1393

دوره آموزشی نرم افزار AMOS

دوره آموزشی نرم افزار AMOS

زمان : 20 خردادماه 1393

دوره آموزشی نرم افزار spss

دوره آموزشی نرم افزار spss

زمان : 21 خردادماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس

مدرس : دکتر فرشته موتابی، زمان : 27 و 28 خرداد ماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری حضور ذهن برای افسردگی

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری حضور ذهن برای افسردگی

مدرس : دکتر پروانه محمدخانی، زمان : 27 و 28 خرداد ماه 1393

دوره آموزشی دوره اول واقعیت درمانی

دوره آموزشی دوره اول واقعیت درمانی

مدرس : دکتر علی صاحبی، زمان : 20، 21 و 22 خرداد ماه 1393

نتایج 31 تا 40 از 114 مورد