دوره آموزشی اختلالات روانی کودکی و نوجوانی : تشخیص و ارزیابی

دوره آموزشی اختلالات روانی کودکی و نوجوانی : تشخیص و ارزیابی

مدرس : دکتر حمید یعقوبی، زمان : 12 و 13 تیرماه 1393

دوره آموزشی اختلال بیش فعالی: تشخیص، سنجش و درمان

دوره آموزشی اختلال بیش فعالی: تشخیص، سنجش و درمان

مدرس : دکتر محمودی قرائی، زمان : 29 و 30 خردادماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری در اختلال وسواس جبری

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری در اختلال وسواس جبری

مدرس : دکتر محمودی قرائی، زمان : 24 تا 26 اردیبهشت ماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری (اصول و مبانی)

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری (اصول و مبانی)

مدرس : دکتر محمودی قرائی، زمان : 23 اردیبهشت ماه 1393

دوره آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک

دوره آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک

مدرس : دکتر صلواتی، زمان : 13 و 14 اردیبهشت ماه 1393

دوره آموزشی مشاوره جنسی قبل و بعد از ازدواج

دوره آموزشی مشاوره جنسی قبل و بعد از ازدواج

مدرس : دکتر روشن، زمان : 19و 20 تیرماه 1393

دوره آموزشی مربی گری پرورش خلاقیت

دوره آموزشی مربی گری پرورش خلاقیت

مدرس : دکتر پیرخائفی، زمان : 5و 6 تیرماه 1393

دوره آموزشی مداخلات روانشناختی در درمان اختلال اضطراب فراگیر

دوره آموزشی مداخلات روانشناختی در درمان اختلال اضطراب فراگیر

مدرس : دکتر محمودعلیلو، زمان : 22 خردادماه 1393

دوره آموزشی اختلالات یادگیری: تشخیص و درمان

دوره آموزشی اختلالات یادگیری: تشخیص و درمان

مدرس : دکتر صبحی قراملکی، زمان : 8و 9 خرداد ماه 1393

نتایج 1 تا 10 از 111 مورد