دوره آموزشی تشخیص و درمان پارافیلیا

دوره آموزشی تشخیص و درمان پارافیلیا

مدرس : دکتر محمد علی بشارت، زمان : 10 و 11 دی ماه 1393

دوره آموزشی تشخیص و درمان مشکلات جنسی کودکان

دوره آموزشی تشخیص و درمان مشکلات جنسی کودکان

مدرس : دکتر محمد علی بشارت، زمان : 26 و 27 آذر ماه 1393

دوره آموزشی تشخیص و درمان اختلال خواندن از دیدگاه نوروسایکولوژی

دوره آموزشی تشخیص و درمان اختلال خواندن از دیدگاه نوروسایکولوژی

مدرس : دکتر فرشته باعزت، زمان : 19 آذر ماه 1393

دوره آموزشی طرحواره درمانی

دوره آموزشی طرحواره درمانی

مدرس : دکتر حسن حمیدپور، زمان : 15، 16 و 17 آذرماه 1393

دوره کامل مربیگری آموزش مهارت های زندگی (دوره دوم)

دوره کامل مربیگری آموزش مهارت های زندگی (دوره دوم)

مدرسین : دکتر کیانوش زهراکار، آقای عباس سامی. زمان : 20 و 21 آذرماه 1393

دوره کامل مربیگری آموزش مهارت های زندگی (دوره اول)

دوره کامل مربیگری آموزش مهارت های زندگی (دوره اول)

مدرسین : دکتر کیانوش زهراکار، آقای عباس سامی. زمان : 13و 14 آذرماه 1393

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس

مدرس : دکتر فرشته موتابی، زمان : 12 و 13 آذرماه 1393.

دوره آموزشی اصول و مبانی درمان شناختی رفتاری

دوره آموزشی اصول و مبانی درمان شناختی رفتاری

مدرس : دکتر حسن حمیدپور، زمان : 5 و 6 آذرماه 1393.

دوره آموزشی زمان بندی تمرین ذهنی

دوره آموزشی زمان بندی تمرین ذهنی

مدرسین : دکتر صادق نصری، دکتر خسرو حمزه و دکتر متشرعی. زمان : 5 و 6 آذرماه 1393

نتایج 1 تا 10 از 156 مورد