پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش ها: 246
پاسخ ها: 1031
پرسش ها: 144
پاسخ ها: 547
پرسش ها: 407
پاسخ ها: 1709
پرسش ها: 371
پاسخ ها: 1475
پرسش ها: 125
پاسخ ها: 437
پرسش ها: 150
پاسخ ها: 629
پرسش ها: 18
پاسخ ها: 65
پرسش ها: 15
پاسخ ها: 47
پرسش ها: 298
پاسخ ها: 1122
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 42
پاسخ ها: 0
بازدیدها: 15

پسر 6 ساله ام بسیار خجالتی است

3 اردیبهشت 1393 ساعت 11:37

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 17

لجبازی و عصبانیت در کودک 20 ماهه

3 اردیبهشت 1393 ساعت 11:03

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 58

خیانت های همسرم از حد گذشته

3 اردیبهشت 1393 ساعت 11:22

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 37

دو شخصیتی

3 اردیبهشت 1393 ساعت 10:58

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 49

اختلال جنسی

3 اردیبهشت 1393 ساعت 11:04

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 21

ترس از سفر با هوائیما و ترس از مرگ

3 اردیبهشت 1393 ساعت 10:53

پاسخ ها: 0
بازدیدها: 31
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 29

لجبازی کودک

2 اردیبهشت 1393 ساعت 14:29

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 35

کمرویی

2 اردیبهشت 1393 ساعت 14:22

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 38

اضطراب ونگرانی

2 اردیبهشت 1393 ساعت 14:21

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 34
پاسخ ها: 2
بازدیدها: 31

نحوه برخورد با اضطراب جدایی

2 اردیبهشت 1393 ساعت 14:17

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 42

مشکل در رابطه واختلاف با همسرم

2 اردیبهشت 1393 ساعت 14:16

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 61

چند مشکل هم زمان

2 اردیبهشت 1393 ساعت 14:11

پاسخ ها: 1
بازدیدها: 28

کارشناسی ارشد

2 اردیبهشت 1393 ساعت 14:13

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 34

حاضر جوابی پسرم

1 اردیبهشت 1393 ساعت 14:12

پاسخ ها: 2
بازدیدها: 119

کناره گیری همسرم از رابطه جنسی

1 اردیبهشت 1393 ساعت 14:10

نتایج 1 تا 20 از 1772 مورد